ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม)
แบบ 56-1 One Report 2564 และงบการเงินประจำปี 2564
คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report 2564 และงบการเงินประจําปี 2564
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 5 เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารแนบ 8 ขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์