ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ฉบับเต็ม)
ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report 2565 และงบการเงินประจําปีสิ้นสุด ธันวาคม 2565
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 5 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 6 เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารแนบ 9 ขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์