ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม)
ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 ในรูปแบบคิวอาร์ โค้ด (QR Code) (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5)
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 5 เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารแนบ 8 ขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567