เศรษฐกิจสีเขียว

โอกาสและความท้าทาย

การก้าวกระโดดทางธุรกิจมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบจากช่วงเปิดดำเนินงาน ทำให้ KEX ต้องลงทุนในการขยายเครือข่ายและมีรถขนส่งภายใต้การบริหารจัดการมากกว่า 22,000 คัน ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งถือว่ามากที่สุดในธุรกิจขนส่งพัสดุด่วน เราจึงมองเห็นว่าเป็นโอกาสที่ KEX จะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

จากคำมั่นสัญญาของบริษัทที่จะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระดับองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. บริษัทจะจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่มีหน้าที่ติดตามและดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้
  2. บริษัทจะให้ความสำคัญต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การลดขยะจากการดำเนินงาน อาทิ ขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของชุมชม สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานและระบบการควบคุมที่ดี ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทควรสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย
  3. บริษัทจะต้องทำให้มั่นใจว่าการกำจัดขยะทั้งที่เป็นขยะอันตรายและไม่อันตราย มีการดำเนินงานอย่างเหมาะสม เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. บริษัทจะสนับสนุนนวัตกรรมการดำเนินงานที่ช่วยยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  5. บริษัทจะฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อช่วยสร้างความตระหนักด้านการสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์และแนวทางบริการจัดการ

ในปี 2564 KEX มีการหารือกับที่ปรึกษาภายนอก หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเข้ารถไฟฟ้าการจัดตั้งสถานีบริการไฟฟ้า และการเพิ่มกำลังการผลิตแบตเตอรี่มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า หลังจากที่เมื่อปี 2563 เราได้ร่วมกันพันธมิตรทางธุรกิจในการทดสอบการใช้มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าเพื่อขนส่งพัสุดภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการหารือและศึกษาความเป็นไปได้ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ในช่วง 3-5 ปี ในการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเชื้อเพลิงไปสู่พลังงานที่ปล่อยมลพิษลดลง ตามเป้าหมายปี 2025 ที่ต้องการมุ่งสู่ การเป็นผู้นำในธุรกิจขนส่งคาร์บอนต่ำ

ในการจัดส่งพัสดุถึงมือผู้รับปลายทาง KEX มีการวางแผนเส้นทางการจัดส่งให้ใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดและเร็วที่สุด เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยหน่วยงานปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมร่วมกันเป็นรายวัน ก่อนการเริ่มงานและส่งมอบแผนการเดินรถให้กับพนักงานขนส่ง นอกจากนี้ ยังกำหนดมาตรการไม่ให้มีการตีรถเปล่ากลับคลังสินค้าซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างไร้ประโยชน์ ดังนั้น รถขนส่งของ KEX จะต้องทำหน้าที่ทั้งส่งพัสดุถึงผู้รับปลายทางและการเข้ารับพัสดุตามร้านค้าและหน้าบ้านลูกค้าเพื่อนำกลับมายังศูนย์คัดแยกพัสดุในช่วงเย็น โดย KEX จัดให้มี Control Room ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันและแต่ละเส้นทาง

ทั้งนี้ในต้นปี 2565 KEX ออกแพคเกจฟรีค่าเข้ารับพัสดุจากหน้าบ้าน เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าใช้บริการ Door-to-Door Service ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการเดินทางของลูกค้าเพื่อมาหน้าร้านค้าเคอรี่อีกด้วย

สำหรับในเรื่องบรรจุภัณฑ์ แนวคิดการเลือกพัสดุเพื่อจัดทำนอกจากจะต้องพิจารณาที่ความแข็งแรงทนทานของกล่องและซองพลาสติกแล้ว นโยบายการจัดซื้อยังกำหนดให้มีการพิจารณาในเรื่องของการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องของ KEX ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมด ขณะที่ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นซองพลาสติก ผลิตจากพลาสติกประเภทนำกลับไปใช้ใหม่ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ KEX อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับแนวทางบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable packaging) ในหลากหลายมิติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะยังคงได้รับบริการที่มีคุณภาพจากบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพัสดุ ซึ่งจะรายงานให้ทราบความคืบหน้าต่อไป

สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร KEX จัดให้มีโครงการสร้างความตระหนักและการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเวลาเปิดปิดไฟในสำนักงานใหญ่ คลังสินค้า และศูนย์คัดแยกและกระจายพัสดุ ทุกแห่ง รวมถึงมีแคมเปญรณรงค์การปิดไฟช่วงพักเที่ยง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งถังคัดแยกขยะเพื่อให้นำไปกำจัดหรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยร่วมกับผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุญาตและรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ

นับตั้งแต่ปี 2564 KEX ประกาศแนวทางการใช้สิ่งพิมพ์สีเขียว โดยออกมาตรการให้พนักงาน ลด ละ เลิก การพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม และเปลี่ยนไปใช้การประชุมออนไลน์และเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นดิจิทัลแทน ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดทำสิ่งพิมพ์ ได้ประกาศแนวทางการจัดทำกับโรงพิมพ์ซึ่งได้รับการรับรองสิ่งพิมพ์สีเขียว โดยระบุไว้ในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากการจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ที่ได้รับการรับรองว่าสิ่งพิมพ์ของ KEX เป็น Carbon neutral ทั้งหมด

ทั้งนี้ KEX ยังได้กำหนดให้มาตรการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนการร่วมงานกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนไว้เป็นหนึ่งในคู่มือจริยธรรมคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Policy) และระบบการประเมินผลผู้ขาย (Vendor Assessment) โดยหน่วยงานจัดซื้อจ้างจ้างของบริษัท จะมีการกำหนดแผนงานสุ่มตรวจสอบประจำปีสำหรับคู่ค้าที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ 50 อันดับแรกของบริษัทด้วย