KEX มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส และซื่อตรง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ เป็นองค์กรที่มีจริยธรรม มีการพัฒนา และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

โดยเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลและพัฒนาบริษัทและมุ่งสร้างผลประกอบการที่ดี สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง โดยคณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เปิดเผยข้อมูล และดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมทั้งสร้างบริษัทให้เป็นองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ขนาดไฟล์ 620.05 KB
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
ขนาดไฟล์ 212.83 KB
นโยบายการรับข้อร้องเรียน
ขนาดไฟล์ 160.46 KB
นโยบายด้านภาษี
ขนาดไฟล์ 126.27 KB
จรรยาบรรณธุรกิจ
ขนาดไฟล์ 470.6 KB
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
ขนาดไฟล์ 2.58 MB
นโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน
ขนาดไฟล์ 441.33 KB
สรุปนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ขนาดไฟล์ 155.2 KB
ข้อบังคับบริษัท
ขนาดไฟล์ 4.88 MB

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ท่านสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ Audit.committee@kerryexpress.com

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลให้ท่านทราบ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

ขั้นตอนการแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียนการกระทำผิด