THAILAND’S NUMBER ONE
DELIVERY SERVICES

20,000+

จุดให้บริการ

1,700,000

พัสดุเฉลี่ยต่อวัน

99.99%

ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายและให้บริการ

5,331

Q3/2564

(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ

13

Q3/2564

(ล้านบาท)
EBIT

27

Q3/2564

(ล้านบาท)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

SET
KEX