THAILAND’S NUMBER ONE
DELIVERY SERVICES

36,000+

จุดให้บริการ

99.99%

ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายและให้บริการ

11,470

2566

(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ

-3,881

2566

(ล้านบาท)
EBIT

-4,515

2566

(ล้านบาท)

ปฏิทินนักลงทุน

ดูทั้งหมด
27
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual meeting)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

SET
KEX