การสร้างคุณค่า คือทั้งหมดที่เป็นเรา

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ปรากฏการณ์ใหม่ของประเทศไทย

สารจากประธานกรรมการ

ในปีที่ผ่านมา เคอรี่ เอ็กซ์เพรสได้เผชิญอุปสรรคและความท้าทายมากมาย อย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างยืดเยื้อและผลกระทบหลังการแพร่ระบาดของโควิค-19 อย่างไรก็ตาม เราเชื่อมั่นว่าความท้าทายเหล่านี้จะคลี่คลายลงภายในปี 2566 เพราะเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ประกอบกับผู้บริโภคมีกำลังชื้อมากขึ้น

การรักษาตำแหน่งผู้ให้บริการจนส่งพัสดุด่วนที่ครองใจผู้บริโภค หรือ No. 1 Brand Thailand เป็นระยะเวลาถึง 5 ปีติดต่อกัน สะท้อนให้เห็น คำมั่นสัญญาและแรงผลักดันของเคอรี่ เอ็กซ์เพรสในการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า การพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทอย่างเต็มศักยภาพ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวนเป็นกุญแจสำคัญในความพยายามของเคอรี่ เอ็กซ์เพรสตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งจะยกระดับคุณค่าและบริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าของเราทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง ความพยายามดังกล่าวหมายรวมถึงการใช้กลยุทธ์ใหม่ด้านราคา การมองหาแนวทางประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารจัดการต้นทุนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การดำเนินการและการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่สร้างมูลค่าทางธุรกิจ เพื่อให้ เคอรี่ เอ็กเพรสส่งมอบความเป็นเลิศด้วยราคาที่ทุกคนจับต้องได้ และสร้างผลกําไรให้แก่บริษัทได้ในเวลาเดียวกัน

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มุ่งมั่นปรับปรุงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงทุนในนวัตกรรมผ่านแนวคิดและนโยบายการดำเนินงานรูปแบบใหม่ เรานำเทคโนโลยีที่สูงขึ้นมาใช้พัฒนาการดำเนินงาน เช่น เทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงระบบการดำเนินงานแบบอัตโนมัติ การลงทุนจนส่งสินค้าข้ามพรมแดน และการเพิ่มทักษะที่จำเป็นใหักับของพนักงานเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โดยอาศัยความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ เราขยายขอบเขตการให้บริการขนส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการจัดตั้งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค

สำหรับการเดินทางเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (Net Zero 2050) เราได้จัดทําและเผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อเน้นย้ำโครงการริเริ่มด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งที่ดำเนินการอยู่และจะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาการสำคัญดังกล่าวถือเป็นก้าวแรกของเคอรี่ เอ็กช์เพรสบนเส้นทางการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสู่คุณภาพการบริการที่เป็นเลิศและความรับผิดชอบที่สูงขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ตั้งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมอบบริการคุณภาพดีที่สุดแก่ลูกค้า และเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย เรามุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งจากวันนี้และ ต่อไปในอนาคตภายภาคหน้า เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานมาเป็นเวลา 16 ปีจนถึงทุกวันนี้ ปี 2565 เต็มไปด้วย ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงสำหรับเคอรี่ เอ็กซ์เพรสอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในวันนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ทั่วโลกใกล้ยุติลงแล้ว เรามองเห็นสัญญาณที่ดีในระยะยาว เนื่องด้วยพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งมีกําลังซื้อสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องรับมือกับผลกระทบที่สืบเนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ หลังโควิค-19 ในระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติราคานํ้ามันผันผวน ภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงตลาดแรงงานมันผวน บริษัทจึงประสบภาวะขาดทุน ในปี 2565 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในฐานะผู้น่าตลาดเราต้องพร้อมด้วยความรับผิดชอบ คล่องตัวรอบคอบและสามารถปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจหลังจากการระบาดของโควิค-19 สิ้นสุดลง ดังนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ปี 2566 บริษัทจึงปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงสร้างภายใน รวมถึงเลือกสรรมาตรการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ผลผลิต และความคิดสร้างสรรค์ให้ดีเลิศยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดตัวโปรแกรม LEAN

เราออกแบบโปรแกรม LEAN ด้วยเป้าหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโครงสร้างและระบบภายในองค์กร อันจะทำให้บริษัทกลับมาทํากำไรได้อีกครั้ง เราจัดลำดับความสำคัญโดยมุ่งเน้นธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อให้พนักงานของเราส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ พร้อมกันนี้ บริษัทยังเร่งลงทุนในหลากหลายด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน อาทิ การจัดหาเครื่องจักรระบบและอุปกรณ์เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน พร้อมด้วยโซลูชันที่สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในขั้นตอนการทำงาน

ธุรกิจนี้ไม่มีสูตรสำเร็จ บริษัทเชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ความอุทิศทุ่มเทของบริษัทดำเนินต่อไปด้วยจิตวิญญาณอันมุ่งมั่นแรงกล้า พร้อมรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกอยู่เสมอ ทว่าสิ่งหนึ่งที่แน่นอนและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือ คำมั่นสัญญาที่จะส่งมอบความเป็นเลิศของเคอรี่ เอ็กซ์เพรสไปยังทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย

บริษัทจะก้าวไปข้างหน้าในปี 2566 ด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม เพราะเรามีระบบการทำงานที่พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราได้เตรียมพร้อมรองรับการเติบโตของตลาดยามที่เศรษฐกิจฟื้นตัว และมุ่งเดินหน้าต่อบนหนทางอันยาวไกลสู่ชัยชนะ อันยิ่งใหญ่สืบไป

นายอเล็กซ์ อึ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร