คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2564
2564
2563
2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564
ขนาดไฟล์ 639.7 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
ขนาดไฟล์ 722.59 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564
ขนาดไฟล์ 724.97 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 677.28 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563
ขนาดไฟล์ 214.41 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 256.87 KB