คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2567
2567
2566
2565
2564
2563
2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
ขนาดไฟล์ 727.5 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
ขนาดไฟล์ 946.81 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566
ขนาดไฟล์ 399.73 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566
ขนาดไฟล์ 263.74 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566
ขนาดไฟล์ 471.63 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565
ขนาดไฟล์ 424.93 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565
ขนาดไฟล์ 695.56 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565
ขนาดไฟล์ 652.54 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
ขนาดไฟล์ 491.98 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564
ขนาดไฟล์ 629.08 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564
ขนาดไฟล์ 639.7 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
ขนาดไฟล์ 722.59 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564
ขนาดไฟล์ 724.97 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 677.28 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563
ขนาดไฟล์ 214.41 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 256.87 KB