การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ “ ต้องทำ ” เพราะคนทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพ และให้เกียรติต่อกัน

คนแต่ละคน และมนุษย์ทุกคน มีสิทธิโดยชอบที่จะได้รับความเคารพโดยปราศจากการแบ่งแยกในความแตกต่างของตัวบุคคล และด้วยการดำเนินธุรกิจที่มีพนักงานมากกว่า 2 หมื่น ราย รวมถึงครอบครัวของพนักงานเหล่านี้ KEX จึงให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะให้ความเคารพและให้เกียรติต่อบุคลากรทุกคนที่ร่วมงานกับเรา ตลอดจนคนทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน และในสังคมแห่งนี้ ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

KEX ประกาศใช้นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงนโยบายย่อย ในปี 2563 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา การประเมินความเสี่ยงและการอบรมภาคบังคับของบริษัท ได้รวมถึงประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปด้วย โดยจากการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับพนักงานทุกระดับ ทำให้ KEX ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน

การประเมินความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน ได้ดำเนินการใน 5 ด้าน คือ การใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน การเลือกปฏิบัติ การละเมิดทางเพศ และการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นธรรม ในปี 2565 KEX ประสบความสำเร็จในการผนวกเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และให้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินคู่ค้าก่อนที่จะทำธุรกิจร่วมกัน หรือก่อนที่จะต่อสัญญากับคู่ค้ารายเดิม

เรายังคงมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อทำให้สังคมการทำงานของ KEX เป็นสังคมที่คนทุกคนจะปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของเพื่อนร่วมงาน