บริษัทกำหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากการกำหนดประเด็นที่มีนัยสำคัญดังกล่าว บริษัทได้ระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยจำแนกเป็น 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Society, and Governance (ESG)) อีกทั้งยังตั้งเป้าหมายและวิสัยทัศน์ถึงทิศทางการดำเนินงานของ KEX ในทางที่เราเชื่อว่าจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่อนาคตแห่งความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมนี้ โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวชี้ให้เห็นสิ่งที่ KEX จะให้ความสำคัญภายใต้ 3 มิติ เราเชื่ออย่างแท้จริงว่าประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้บริษัทฯ พัฒนาได้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ประเด็นที่บริษัทจะให้ความสำคัญในช่วง 3 ปี

การบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล

คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มคุณภาพการบริการและการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจหลักในการปรับเปลี่ยนงานบริการ

การจัดการนวัตกรรม

ขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านการลงทุน การวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี เข้าถึงความสะดวกสบาย และตอบโจทย์คนทุกกลุ่มในสังคม

ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

กำกับดูแลให้ระบบเก็บข้อมูลมีความปลอดภัย พร้อมยกระดับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและระบบการทำงานภายในให้มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจสีเขียว

ปรับกิจกรรมทางธุรกิจให้สอดรับกับเป้าหมายการลดคาร์บอนเป็นศูนย์ของประเทศไทย ผ่านการจัดการขยะ การวางแผนเส้นทางขนส่ง และการบริหารจัดการด้านพลังงาน

การบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากร

เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้บุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับต่อการสืบทอดตำแหน่งและการปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในองค์กร โดยปราศจากการหยุดชะงักของกิจกรรมดำเนินงาน

การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับอนาคตของการขับเคลื่อนพนักงานที่มีความสามารถภายในองค์กรและบริหารจัดการให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น มีสมดุลมากขึ้นผ่านโปรแกรมต่างๆ ของบริษัท

เป้าหมายที่ท้าทายเพื่อการเติบโตในระยะยาวและยั่งยืน

การบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคล
0 การรั่วไหลของข้อมูล ภารกิจสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2593 คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 80%
99.0% อัตราการจัดส่งพัสดุตรงเวลา ภายในปี 2569 100% ของบรรจุภัณฑ์ของ KEX จะต้องเป็น Sustainable packaging จำนวนพนักงาน Talent ในระดับผู้บริหารระดับสูงเพิ่มขึ้น 30%
เปิดใช้งาน Net Promoter Score (NPS) เพื่อวัดความพึงพอใจและผูกพันของลูกค้าต่อองค์กร ภายในปี 2569 10% ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบจากฐานปี 2564 80% ของพนักงานในกลุ่ม Talent และในตำแหน่งที่มีความสำคัญเลือกที่จะยังคงทำงานกับบริษัท
ประสบความสำเร็จในการก่อตั้ง Kerry University โครงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง