การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ยั่งยืน

KEX ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าที่นอกจากจะพิจารณาเรื่องชื่อเสียง ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย และความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินแล้ว ยังพิจารณาถึงคุณสมบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการดำเนินงานที่โปร่งใส และการปฏิบัติต่อแรงงาน/พนักงานตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดย KEX มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และมีการแจ้งแนวปฏิบัติขององค์กรให้คู่ค้าทราบก่อนล่วงหน้าที่จะเข้าเป็นพันธมิตรร่วมกัน

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า

ทั้งนี้ KEX ได้จำแนกคู่ค้าออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้

ประเภทคู่ค้า มูลค่าธุรกรรมใน 1 ปี แนวทางการจัดซื้อจ้ดจ้าง
คู่ค้าทั่วไป (General supplier) > 1,000,000 ตกลงราคา
คู่ค้ารอง (Significant supplier) 1,000,000 - > 10,000,000 เปรียบเทียบราคา
คู่ค้าหลัก (Critical supplier) ≥ 10,000,000 ยื่นซองประกวดราคา

โดยในกลุ่มคู่ค้าหลัก KEX จะมีการวางแผนประจำปีเพื่อสุ่มตรวจสอบ (On-site audit) ในเรื่องของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า ขณะที่ KEX ก็มีแนวปฏิบัติในการทำตัวเป็นคู่ค้าที่ดีของพันธมิตรในระบบนิเวศ โดยเน้นการแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้คู่ค้า รวมถึงการสนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี