หมายเหตุ: รายชื่อคณะผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์