06
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
06
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
06
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
06
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
08
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
08
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
08
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
08
แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
27
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
14
แจ้งเลขานุการบริษัทลาออก
07
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)
15
ชี้แจงกรณีข่าวจากสื่อออนไลน์