09
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
03
แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
28
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2567
26
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
26
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสร็จสิ้นภายหลังจากการจ่ายปันผลระหว่างกาลพิเศษโดย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท
26
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ KEX
26
การได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
26
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567
19
การแก้ไขเพิ่มเติมรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
15
การแก้ไขเพิ่มเติมรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
13
การได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข) ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
13
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ KEX