15
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
15
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
15
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
15
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
15
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
03
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
24
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
20
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
15
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
15
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
14
การจัดสรรใหม่ของจำนวนเงินคงเหลือของเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท