10
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการ IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
10
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
10
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
27
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
28
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ (F53-5)
17
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
05
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
22
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น