วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
23
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เวลา 2.00 PM ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual meeting)
27
SET Opportunity Day: FY2023 Performance Review 10:00 AM
08
FY2023 Analyst Meeting 10:00 AM