วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
25
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual meeting)
14
One-on-One Meeting 17:00 -18:00 น.
14
Q2/2024 Analyst Meeting 9:30 - 10:00 น.
15
Q1/2024 Analyst Meeting 10:00 - 11:00 น.
23
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual meeting)
27
SET Opportunity Day: FY2023 Performance Review 10:00 น.
08
FY2023 Analyst Meeting 10:00 น.