วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
27
SET Opportunity Day: Q3/2023 Performance Review 10:15 – 11:00 AM
07
Q3/2023 Analyst Meeting 10:00 AM
22
SET Opportunity Day: Q2/2023 Performance Review 9:15 – 10:00 AM
25
Thailand Focus 2023 10:00 AM – 15:30 PM
10
Q2/2023 Results Announcement 10:30 AM By Zoom
15
Q1/2023 Results Announcement 18:30 PM By Zoom
21
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เวลา 2.00 PM ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual meeting)
14
FY2022 Results Announcement 17:30 – 18:30 PM By Zoom