บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 238 5558
โทรสาร 02 237 3752
โฮมเพจบริษัท https://th.kerryexpress.com
เลขทะเบียนบริษัท 0107563000037
ทุนจดทะเบียน 890,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 871,288,500 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท