บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 238 5558
โทรสาร 02 237 3752
โฮมเพจบริษัท https://th.kerryexpress.com
เลขทะเบียนบริษัท 0107563000037
ทุนจดทะเบียน 890,000,000 บาท (1,780,000,000 หุ้น)
ทุนชำระแล้ว 871,288,500 บาท (1,742,577,000 หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

หมายเหตุ: (1) KETH Corporate Services Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด จดทะเบียนจัดตั้งที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีทุนจดทะเบียนจัดตั้งจำนวน 10,000 เหรียญฮ่องกง ปัจจุบันยังมิได้เริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด
(2) เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เพื่อถือใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและเพื่อประกอบกิจการขนส่งไม่ประจำทางตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส ที่ร้อยละ 48.97 ของหุ้นทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละ 90.52 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(3) บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส - เซ็นทรัล จำกัด (Kerry Express - Central) ชื่อเดิมคือ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส คาร์โก้ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2564 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
(4) เคอรี่ เบทาโกร (เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส โคลด์เชน จำกัด) เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนชำระ 50 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 60 และเบทาโกร ถือหุ้น ร้อยละ 40