ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 907,200,000 52.06%
2 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 314,200,000 18.03%
3 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 72,500,000 4.16%
4 นายคิน เฮ็ง เน็ง 20,982,400 1.20%
5 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 17,000,000 0.98%
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,989,920 0.92%
7 Citi (Nominees) Limited-Citic Securities Brokerage (HK) Limited AC Client 14,875,500 0.85%
8 GIC Private Limited 13,900,000 0.80%
9 Credit Suisse AG, Singapore Branch 12,024,600 0.69%
10 UBS AG SINGAPORE BRANCH 11,400,000 0.65%
      80.34%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (วันกำหนดสิทธิเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น)