ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น* จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 907,200,000 52.06%
2 บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) 269,230,900 15.45%
3 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด 99,636,900 5.72%
4 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 27,932,100 1.60%
5 MR. KIN HANG NG 20,982,400 1.20%
6 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 20,417,400 1.17%
7 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 17,000,000 0.98%
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,877,019 0.97%
9 UBS AG SINGAPORE BRANCH 11,500,000 0.66%
10 MR. WING KAI WILLIAM MA 10,000,000 0.57%
11 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 10,000,000 0.57%
12 นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล 9,845,700 0.57%
13 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT 9,743,800 0.56%
14 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 9,010,600 0.52%
  82.60%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (วันกำหนดสิทธิเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น)

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน