ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 907,200,000 52.06%
2 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 269,230,900 15.45%
3 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 88,100,000 5.06%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,344,019 1.40%
5 นายคิน เฮ็ง เน็ง 20,982,400 1.20%
6 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 17,000,000 0.98%
7 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 16,850,300 0.97%
8 Citi (Nominees) Limited-Citic Securities Brokerage (HK) Limited AC Client 14,875,500 0.85%
9 Citibank Nominees Singapore Pte Ltd - A/C GIC C 13,040,240 0.75%
10 Credit Suisse AG, Singapore Branch 12,120,900 0.70%
      79.41%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (วันกำหนดสิทธิเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น)