ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 907,200,000 52.14%
2 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 314,200,000 18.06%
3 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 48,723,200 2.80%
4 นายคิน เฮ็ง เน็ง 20,982,400 1.21%
5 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 19,190,400 1.10%
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,163,225 0.99%
7 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 17,000,000 0.98%
8 Citi (Nominees) Limited-Citic Securities Brokerage (HK) Limited AC Client 15,185,500 0.87%
9 GIC Private Limited 13,900,000 0.80%
10 Credit Suisse AG, Singapore Branch 12,077,500 0.69%
      80%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 (วันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผลระหว่างกาล)