รายได้จากการขายและให้บริการ

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

EBIT

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2563 2564 2565 2Q/2566
รายได้จากการขายและให้บริการ 18,917 18,818 17,003 2,923
กำไรสุทธิ 1,405 47 -2,830 -1,048
EBIT 1,846 114 -3,537 -1,316