รายได้จากการขายและให้บริการ

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

EBIT

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2563 2564 Q1/2565 Q2/2565 Q3/2565
รายได้จากการขายและให้บริการ 18,917 18,818 4,416 4,283 4,219
กำไรสุทธิ 1,405 47 -491 -732 -674
EBIT 1,846 114 -605 -919 -839