รายได้จากการขายและให้บริการ

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

EBIT

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2563 Q1/2564 Q2/2564 Q3/2564
รายได้จากการขายและให้บริการ 18,917 4,188 4,600 5,331
กำไรสุทธิ 1,405 303 366 13
EBIT 1,846 409 428 27