รายได้จากการขายและให้บริการ

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

EBIT

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
Q1/2564 Q2/2564 Q3/2564 2564
รายได้จากการขายและให้บริการ 4,188 4,600 5,331 18,818
กำไรสุทธิ 303 366 13 47
EBIT 409 428 27 114