รายได้จากการขายและให้บริการ

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

EBIT

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2562 2563 2564 Q1/2565
รายได้จากการขายและให้บริการ 19,782 18,917 18,818 4,416
กำไรสุทธิ 1,329 1,405 47 -491
EBIT 1,676 1,846 114 -605