ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นธุรกิจเคอรี่เอ็กซ์เพรส เราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

KEX ให้ความสำคัญต่อความท้าทายที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงเพื่อต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัทและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและรักษาชื่อเสียงของเราเท่านั้น แต่เราต้องการให้องค์กรสามารถตั้งมั่นและเติบโตอยู่ได้ และด้วยฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยเพื่อให้วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนนี้เกิดขึ้นได้ เราจึงมุ่งสร้างความเป็นเลิศทางธุรกิจ นวัตกรรม และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นธุรกิจเคอรี่เอ็กซ์เพรส เราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบร้านค้าเคอรี่ ศูนย์คัดแยกพัสดุ ศูนย์กระจายพัสดุ รวมถึงการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับสังคมส่วนรวม เพื่อให้เกิดการยอมรับและรับทราบมุมมองของชุมชนต่อเคอรี่

การร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาพส่วนถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนได้ ในช่วงที่ผ่านมา เราได้จับมือกับพันธมิตรคนสำคัญเพี่อร่วมกันสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การทดลองจัดส่งพัสดุด้วยรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า

สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากมันไม่ได้มาจากการมองเห็นคุณค่าภายในองค์กร การได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพนักงานเคอรี่ทุกคน


Alex Ng
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร