2549

มิถุนายน

บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยโดยกลุ่มบริษัทเคอรี่ โดยมี นายหม่า วิง ไค วิลเลี่ยม ซึ่งเป็นผู้บริหารของ KLN เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจ

บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มใช้แบรนด์ Kerry Express และเริ่มให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Kerry Express ซึ่งรวมถึงการให้บริการเก็บเงินปลายทาง (Payment-on-Delivery)

2554

ธันวาคม

บริษัทฯ จัดส่งพัสดุมากกว่า 8,000 ชิ้นต่อวัน ในวันที่ความต้องการการบริการจัดส่งพัสดุสูง (peak day)

2556

กันยายน

บริษัทฯ เปิดร้านรับส่งพัสดุภายใต้ชื่อ Kerry Express แห่งแรกเพื่อให้บริการด้านการจัดส่งพัสดุผ่านเคาน์เตอร์ของร้าน (over-the-counter) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณถนนอโศก กรุงเทพมหานคร

2557

มกราคม

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น และรับโอนธุรกิจการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนทั้งหมดจากบริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินกิจการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย

กันยายน

เริ่มใช้แอปพลิเคชัน Kerry Express 1.0 ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของ

2558

มิถุนายน

เริ่มดำเนินงานศูนย์การกระจายพัสดุแห่งแรกของบริษัทฯ คือ “ศูนย์บริการ โลจิสติกส์บางนา” ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์การขนส่งที่สำคัญใกล้กรุงเทพมหานคร

สิงหาคม

เริ่มให้บริการจัดส่งพัสดุภายในวันเดียวกัน (Bangkok Sameday หรือ BSD) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ปริมณฑล โดยบริษัทฯ รับพัสดุในช่วงเช้าและบริการจัดส่งในช่วงบ่าย

2559

มิถุนายน

บริษัทฯ เริ่มใช้ระบบปฏิบัติการ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express Distribution Management System หรือ KES) ซึ่งเป็นระบบงานที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเอง เพื่อทำให้ระบบสารสนเทศภายในบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2560

มิถุนายน

บริษัทฯ เริ่มใช้ระบบ EasyShip ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ใช้บริการการจัดส่งพัสดุแบบบุคคล-ส่งถึง-บุคคล (C2C) ซึ่งโดยหลักเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และผู้ขายสินค้าออนไลน์ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการพัสดุด้วยตนเอง

2561

กรกฎาคม

บริษัทฯ เปิดดำเนินการศูนย์ข้อมูลเคอรี่ เอ็กซ์เพรสแห่งใหม่ รวมทั้งศูนย์สำรองข้อมูลในจังหวัดปทุมธานี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตามลำดับ โดยศูนย์ข้อมูลและศูนย์สำรองข้อมูลนี้ตั้งอยู่ในอาคารที่บริษัทฯ เช่าจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholder) ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 23.0 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

โดยในปี 2562 นายคีรี กาญจพาสน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี นายคีรี กาญจนพาสน์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารหรือ มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ

กันยายน

บริษัทฯ จัดส่งพัสดุในประเทศไทยกว่า 1 ล้านชิ้นต่อวันที่มีความต้องการการบริการจัดส่งพัสดุสูงสุด

2562

ธันวาคม

บริษัทฯ เริ่มให้บริการการจัดส่งพัสดุแบบรับถึงบ้าน (D2D) และขยายเครือข่ายของบริษัทฯ โดยมีจุดให้บริการมากกว่า 16,000 แห่ง ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นสามเท่าของจำนวนจุดให้บริการในปี 2561

2563

มกราคม

บริษัทฯ เริ่มให้บริการโดยใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นช่องทางในการจัดส่งพัสดุ และเปิดตัวโปรแกรมสะสมคะแนน “Kerry Express Loyalty Program” นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการการจัดส่งพัสดุภายในวันเดียว

กุมภาพันธ์

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ KETH Corporate Services Limited ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 10,000 เหรียญฮ่องกง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานธุรการและสนับสนุนองค์กรแก่บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 KETH Corporate Services Limited ยังมิได้เริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทฯ มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP)

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 890 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,540,000,000 หุ้น ดังนี้ (1) เพื่อการออกและเสนอขายต่อผู้หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น (ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) (2) เพื่อการออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรกจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น และ (3) เพื่อการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น

กรกฎาคม

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ด้วยทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 1,000,000 บาท เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและเพื่อประกอบกิจการขนส่งไม่ประจำทางตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้บริการการขนส่งโดยใช้รถกระบะ 4 ล้อ และรถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่ง KESL ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

สิงหาคม

บริษัทฯ โอนย้ายพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการขนส่ง รวมถึงสัญญาเช่ารถ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการขนส่ง ไปยัง KESL โดย KESL ได้เริ่มดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการด้านการขนส่งทางบกของบริษัทฯ แล้ว