โครงสร้างองค์กรตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563