สร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กรที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และต่อต้านการทุจริต

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจกว่า 24 ปี KEX ให้ความสำคัญต่อเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการกำหนดให้เรื่องความซื่อสัตย์เป็นหนึ่งในคุณค่าองค์กร (Core Value) และมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นส่วนหนี่งของ KEX รวมถึงกำหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปีที่พนักงานจะต้องสะท้อนพฤติกรรมออกมาให้ประจักษ์

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ถูกประกาศใช้โดยคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 เพื่อเป็นการเน้นย้ำความเชื่อและวัฒนธรรม โดยเป็นนโยบายเฉพาะ (Supplementary Policy) ที่ขยายความมาจากข้อกำหนดในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Conduct) ครอบคลุมแนวปฏิบัติทั้งเรื่องการให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคและการให้การสนับสนุนต่าง ๆ

โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องศึกษา ลงนามรับทราบ และปฏิบัติตาม รวมถึงได้รับทวนสอบความเข้าใจผ่านการหลักสูตรภาคบังคับที่ต้องทำทุกปี ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน จะต้องมีการเข้าฝึกอบรมและทำการทดสอบซ้ำจนกว่าจะผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ในระหว่างปี สำนักเลขานุการบริษัทและสายงานควบคุมคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมกันพัฒนาช่องทางและรูปแบบการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งการสื่อสารผ่านอีเมล แอปพลิเคชัน Kerry Me ซึ่งเปรียบเสมือนอินทราเน็ตของบริษัท บอร์ดประกาศต่าง ๆ และสื่อสารผ่านหัวหน้างานและผ่านกิจกรรมรณรงค์

มาตรการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง

นอกเหนือจากการกำกับดูแลในระดับนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารและการวางโครงสร้างองค์กร การกำหนดขอบเขตงาน ที่สามารถถ่วงดุลกันได้แล้ว KEX ได้จัดตั้งทีมงานตำรวจภายในองค์กร (Police Team) เพื่อทำหน้าที่สอดส่องและสุ่มตรวจสอบการทำงานในแต่ละสายธุรกิจ รวมถึงการกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งมีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทำหน้าที่สอบทานอีกชั้นหนึ่ง

สำหรับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป ได้จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูลผ่าน Kerry Nokweed (เฉพาะพนักงาน) หน่วยงานตรวจสอบภายใน สายงานเลขานุการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีมาตรการรักษาความลับ และคุ้มครองผู้รายงาน โดยสื่อสารไปทั้งในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) เว็บไซต์บริษัท และช่องทางภายในต่าง ๆ

KEX มีการระบุประเด็นความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่องค์กรต้องมีการประเมิน ควบคุมดูแลและมีแผนการบริหารจัดการให้เป็นศูนย์ ทั้งนี้ จากการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิด พบว่า KEX มีโอกาสน้อยที่จะเกิดเรื่องคอร์รัปชันและการให้สินบนต่อหน่วยงานภาครัฐ ขณะที่ประเด็นเรื่องการฉ้อโกงจากพนักงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการเก็บเงินปลายทาง (Payment-on-Delivery) ถูกระบุให้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้มอบหมายให้สายงานควบคุมคุณภาพและบริหารความเสี่ยงไปประสานงานกับผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดทำมาตรการป้องกัน และแผนดำเนินงาน กลับมานำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดทำรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกสิ้นไตรมาส และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นผ่านรายงานประจำปี

นอกจาก มาตรการเพื่อกำกับดูแลข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลและติดตามเรื่องการปฏิบัติตามนโนบายนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงเป็นผู้พิจารณาลงโทษในกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นผู้บริหารหรือเป็นคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายบริหารจะต้องเข้ามารายงานผลการดำเนินงานและกรณีร้องเรียนหรือตรวจพบ (ถ้ามี) ให้ทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นเพื่อต่อสู้กับความไม่ถูกต้องทุกรูปแบบ

KEX ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส พร้อมต่อสู้กับการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ