นายประสัณห์ เชื้อพานิช

  • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2562 ท่านยังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2563

นายประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและที่ปรึกษาทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล อาทิ การดำรงตำแหน่งในกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ธนาคารพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) นอกจากนี้ ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)

นายประสัณห์ เชื้อพานิช ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปี 2557 - 2560 และเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิติมศักดิ์ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายประสัณห์ เชื้อพานิช สำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติฉบับเต็ม