นางสาวฮวี เหลง ไอลีน โหยว

  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 47 ปี และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2562 นอกจากนี้ ยังเข้ารับตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปีถัดไป

นางสาวไอลีน โหยว เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจระดับโลก โดยในช่วงปี 2557 – 2560 เคยดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Marionnaud ประเทศฝรั่งเศส หนึ่งในแบรนด์น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ระดับโลก ในปี 2561 ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Mornington Services Pte. Ltd บริษัทที่ปรึกษาและรับจัดการเงินในประเทศสิงคโปร์ และในปี 2563 รับตำแหน่งเป็นกรรมการของ Balnarring Pte. Ltd. และ AKJ Singapore Investment Pte Ltd. ในปีที่ผ่านมา นางสาวไอลีน โหยว ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของสถาบันวิจัยจักษุแห่งชาติสิงคโปร์

นางสาวไอลีน โหยว สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจจาก National University of Singapore ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 และได้รับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2563

ประวัติฉบับเต็ม