นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์

  • ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 42 ปี และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารตั้งแต่ปี 2557 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่ปี 2562

ในระหว่างปี 2562 - 2564 นายอเล็กซ์ อึ้ง ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ เน็ทเวิร์ค ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ นายอเล็กซ์ อึ้ง เริ่มต้นการทำงานกับกลุ่มบริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ มาตั้งแต่ปี 2544 ในฐานะผู้จัดการฝึกหัด จากนั้นถูกย้ายมาประจำการที่ประเทศไทยในปี 2551 ในฐานะผู้บริหารของบริษัทขนส่งพัสดุด่วนแนวหน้าของประเทศไทย

ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกหลายแห่ง

นายอเล็กซ์ อึ้ง สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินจาก University of Hong Kong และได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2563

ประวัติฉบับเต็ม