นายวราวุธ นาถประดิษฐ์

  • กรรมการ
อายุ: 42 ปี
วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: 30 พ.ค. 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.42
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2562 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
2560 - 2562 รองผู้จัดการทั่วไป
2557 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มิราเคิล ริช โฮลดิ้ง จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด