นางสาวฮวี เหลง ไอลีน โหยว

  • กรรมการอิสระ
อายุ: 46 ปี
วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: 30 พ.ค. 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.0057
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอเคเจ สิงคโปร์ อินเวสเมนท์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บอลนาร์ริ่ง จำกัด
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มอร์นิงตัน เซอร์วิส จำกัด
2556 - 2560 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Marionnaud France