นายกำธร ตติยกวี

  • กรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2562

ตลอดระยะเวลา 40 ปี ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย และบริษัทอื่นๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น

นายกำธร ตติยกวี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จาก University of Bridgeport ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติฉบับเต็ม