นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล *

  • กรรมการ

อายุ 66 ปี และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารตั้งแต่ปี 2560 และเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารในระหว่างปี 2560 - 2562 ปัจจุบัน นอกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ท่านยังเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตั้งแต่ปี 2539 ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ Kuok Group และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดมากกว่า 33 แห่ง

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล สำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายจาก University of Birmingham สหราชอาณาจักร และได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2563

ประวัติฉบับเต็ม