17
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
05
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
22
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
15
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และงดจ่ายปันผลเพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานปี 2564 (แก้ไขหัวข้อข่าว)
14
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และงดจ่ายปันผลเพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานปี 2565
14
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
14
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
14
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
28
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)