นางสาวกุลทรี สามัคคีนิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี
อายุ: 43 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.0207
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรีบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท แกสโทรโพลิส จำกัด

ประวัติฉบับเต็ม