นางสาววันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินเเละบัญชี
อายุ: 46 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.26
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
  • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งในบริษัทและหน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด