นางสาววันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินเเละบัญชี

อายุ 47 ปี และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านยังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชีมาตั้งแต่ปี 2562

นางสาววันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย ยังดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส - เซ็นทรัล จำกัด นอกจากนี้ ท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาววันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีที่ผ่านมา ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร TFRS ปี 2565 และ TFRS 9 การบัญชี เครื่องมือทางการเงินสำหรับองค์กรที่มิใช่สถาบันทางการเงิน ซึ่งจัดโดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด

ประวัติฉบับเต็ม