นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน

อายุ 47 ปี และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านยังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุนมาตั้งแต่ปี 2562

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ยังดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด บริษัท เคอรี่ เบทาโกร จำกัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส - เซ็นทรัล จำกัด

ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การลงทุน การธนาคาร และธุรกิจระหว่างประเทศ จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอมริกา

ประวัติฉบับเต็ม