นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน
อายุ: 46 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จาก University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • CFA Charterholder จาก CFA Institute
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตร CFO Orientation: Focus on Financial Reporting จากสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการ บริหารความเสี่ยง
2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการลงทุน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562 กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง - บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2562 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - บัญชีและการเงิน - บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด
2560 - 2562 กรรมการ - บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
2560 - 2562 กรรมการ - บริษัท ทีมเอสคิว จำกัด
2557 - 2562 กรรมการ - บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
2557 - 2562 กรรมการ - บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
2557 - 2562 กรรมการ - บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2553 - 2562 กรรมการ - บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด
2557 - 2560 บริษัท โมเดิร์น แมเนจเมนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด