การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

การต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น

  • นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
  • การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

    KEX มีการระบุประเด็นความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่องค์กรต้องควบคุมดูแลและมีแผนการบริหารจัดการให้เป็นศูนย์ (0) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มอบหมายให้หน่วยงานควบคุมคุณภาพและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ตรวจสอบ

    และนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ KEX มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของสายงานในเรื่องของการอนุมัติและการขออนุมัติเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและป้องกันความเสี่ยง และมีการสงวนเรื่องที่มีนัยสำคัญ อาทิ การอนุมัติงบประมาณประจำปี ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงกำหนดให้สายงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานควบคุมคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ในการตรวจประเมินเป็นประจำ

  • การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และการสนับสนุนให้คู่ค้ามีแนวปฏิบัติอย่างเดียวกัน

    KEX ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส พร้อมต่อสู้กับการทุจริตและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

KEX มีการออกนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิของลูกค้า การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงการไม่นำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าให้ความยินยอมไว้ เป็นต้น โดยนโยบายดังกล่าว สอดคล้องกับพระราชชัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีการแต่งตั้งหน่วยงาน Data Protection Officer (DPO) เป็นผู้ดูแลการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว การทวนสอบ รวมถึงประเมินความเสี่ยงและจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น

การฝึกอบรมพนักงาน

พนักงานของ KEX ทุกราย และพนักงานของคู่ค้าที่จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะได้รับการฝึกอบรมเรื่องความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มงาน และให้มีการทดสอบและทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านหลักสูตรอบรมจริยธรรมของบริษัท (Sunshine program)

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัย

KEX มีสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของระบบโดยเฉพาะ โดยมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้อง การจัดลำดับชั้นความสำคัญของข้อมูล และการทวนสอบ

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศยังจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันและทดสอบความปลอดภัยของระบบ อาทิ การทำ Penetration Testing หรือการประเมินความเสี่ยงด้วยการทดสอบเจาะระบบเพื่อค้นหาจุดอ่อนในการเข้าถึงระบบต่างๆ เสมือนว่าเป็นแฮกเกอร์ การกำหนดให้ต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การสำรองข้อมูลบนคลาวด์ของผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ISO 20000-1 ISO/IEC 27001 และ CSA Star

การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ยั่งยืน

การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ยั่งยืน

KEX ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าที่นอกจากจะพิจารณาเรื่องชื่อเสียง ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย และความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินแล้ว ยังพิจารณาถึงคุณสมบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการดำเนินงานที่โปร่งใส และการปฏิบัติต่อแรงงาน/พนักงานตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดย KEX มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และมีการแจ้งแนวปฏิบัติขององค์กรให้คู่ค้าทราบก่อนล่วงหน้าที่จะเข้าเป็นพันธมิตรร่วมกัน

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า

ทั้งนี้ KEX ได้จำแนกคู่ค้าออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้

ประเภทคู่ค้า มูลค่าธุรกรรมใน 1 ปี แนวทางการจัดซื้อจ้ดจ้าง
คู่ค้าทั่วไป (General supplier) > 1,000,000 ตกลงราคา
คู่ค้ารอง (Significant supplier) 1,000,000 - > 10,000,000 เปรียบเทียบราคา
คู่ค้าหลัก (Critical supplier) ≥ 10,000,000 ยื่นซองประกวดราคา

โดยในกลุ่มคู่ค้าหลัก KEX จะมีการวางแผนประจำปีเพื่อสุ่มตรวจสอบ (On-site audit) ในเรื่องของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า ขณะที่ KEX ก็มีแนวปฏิบัติในการทำตัวเป็นคู่ค้าที่ดีของพันธมิตรในระบบนิเวศ โดยเน้นการแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้คู่ค้า รวมถึงการสนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ
2561 2562 2563
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
เงินบริจาคทั่วไป 344,202 12,000 1,060,000
เงินค่าสปอนเซอร์ (บาท) 147,500 226,544 26,312
เงินบริจาคเพื่อพรรคการเมือง 0 0 0
ค่าอำนวยความสะดวก 0 0 0
จำนวนกรณีทุจริตของพนักงาน 0 225 285
จำนวนกรณีที่บริษัทถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องเรื่องทุจริตและคอร์รัปชั่น 0 0 0
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล
จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิด/รั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล 0 0 0
จำนวนเคสเรื่องการละเมิด/รั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจริง 0 1 0
ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน Sunshine program / เป้าหมาย -2) 99.99/1001) 100/100
ความรู้และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ร้อยละของพนักงานที่ลงชื่อรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ 100 100 100
ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ (Sunshine program) / เป้าหมาย -2) 99.99/1001) 100/100

หมายเหตุ: 1) พนักงานที่ไม่ได้เข้าประเมิน มาจากการลาป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วงที่การประเมิน
2) การฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ (Sunshine program) ก่อตั้งขึ้นในปี 2562