Kerry Express Grow Green

KEX มีการบรรจุเรื่องแนวปฏิบัติที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ในปี 2564 KEX ได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมคู่ค้า โดยกำหนดให้คู่ค้ารายใหม่ทุกรายและคู่ค้าที่จะทำการต่อสัญญาทุกรายจะต้องได้รับการประเมินคุณสมบัติตามมาตรฐานด้านธุรกิจ ฐานะการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สายงานควบคุมคุณภาพและบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนงานเพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของคู่ค้าที่ถูกระบุว่าเป็นคู่ค้าคนสำคัญของ KEX

โครงการทดลองการใช้รถไฟฟ้าในการจัดส่งพัสดุ

โครงการทดลองนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาใช้ในศูนย์กระจายสินค้าของKEX ในเขตกรุงเทพฯ เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานต่อระยะทางในการขับขี่ ตลอดจนการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยนำมาคำนวณจากรถจักรยานยนต์กว่าพันคันของ KEX ที่ใช้ในการให้บริการอยู่บนท้องถนนในปัจจุบัน เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจ และนำไปสู่การนำมาใช้งานจริงในระยะยาว โดยพบว่า KEX สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ 0.84 tCo2 e ต่อคันต่อ 3 เดือน รวมเป็นปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้ทั้งหมด 12.6 tCo2 e ต่อ 3 เดือน

การฝึกอบรมพนักงานขับรถและการจำกัดความเร็วในการขับขี่ (Eco drive)

KEX มีการฝึกอบรมพนักงานขับรถเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย รวมถึงจำกัดความเร็วในการขับขี่อยู่ที่ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดสภาวะการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง และดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้ปล่อยไอเสียรบกวนสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การขนส่งข้ามจังหวัดโดย Line-haul จะไม่มีการตีรถเปล่ากลับ เพื่อให้การบริหารจัดการการขนส่งมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้เกิดประโยชน์สูงสุดและการบริหารต้นทุน

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งพัสดุและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยี
และการวางแผนเส้นทางขนส่ง

KEX ใช้ระบบ GPS planning ในการวางแผนเส้นทางการขนส่ง โดยเน้นการรวบพัสดุที่จะต้องมีการขนส่งในเส้นทางที่ใกล้เคียงกันไว้ในรถขนส่งคันเดียวกัน และมีการติดตั้งแผนที่ GPS ไว้ในรถขนส่งเพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบเส้นทางที่ใช้ระยะเวลาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้ง GPS tracking บนรถขนส่งเพื่อควบคุมดูแลเผื่อกรณีที่มีรถวิ่งออกนอกเส้นทาง หรือประสบอุบัติเหตุ

การบริโภคและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

KEX ให้ความสำคัญต่อการบริโภคและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและการบริโภคของพนักงาน โดยนำหลักของการ “Reduce Reuse Recycle and Separation” มาใช้ และตั้งเป้าหมายให้สามารถลดปริมาณขยะได้ร้อยละ 2 ภายในปี 2565 จากปีฐาน 2563 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ข้อ 12.3 ที่ต้องการลดจำนวนขยะอาหารทั่วโลกกว่าครึ่งภายในปีพ.ศ. 2573 รวมถึงการลดการใช้พลาสติกครั้งเดียว และการใช้อุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงทรัพย์สินขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปีที่ผ่านมา เราสร้างปริมาณขยะประมาณ 8,000 ตัน จากสำนักงาน ศูนย์บริการลูกค้า และศูนย์คัดแยกและกระจายพัสดุ ลดลงจาก 9,320 ตัน ในปี 2562 โดยเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KEX ตั้งต้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน จึงรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการบริโภคแต่พอดี และลดการนำเข้าบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก นอกจากนี้ KEX สนับสนุนให้ลูกค้ามีการใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำ จึงออกแบบและผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง และการออกมาตรการห้ามโยนกล่องพัสดุตลอดกระบวนการขนส่งสินค้า เพื่อให้กล่องบรรจุภัณฑ์นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% รวมถึงการให้บริการบรรจุภัณฑ์ประเภทซองที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่สาขา ซึ่งมีความสามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้มากกว่า 4 ครั้ง

แคมเปญปิดไฟทุกพักเที่ยงและเมื่อไม่ใช้งาน

KEX ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรณรงค์ให้พนักงานปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่อยู่ในห้อง รวมถึงมีการกำหนดเวลาเปิดปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศและสื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจน

การรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

KEX มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยมีการปิดป้ายไว้ในห้องน้ำที่สำนักงานและศูนย์กระจายพัสดุ และมีการตรวจตราสภาพใช้งานของก๊อกน้ำอย่างสม่ำเสมอ

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม
การประชุมและการฝึกอบรมออนไลน์เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปี 2019 KEX มีการนำระบบการประชุมทางออนไลน์มาใช้ ตั้งแต่ระดับการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้บริหาร และการประชุมทั่วไปภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้จัดเตรียมโดยเฉพาะในส่วนที่ต้องพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม และลดการใช้กระดาษเป็นศูนย์ (0) จากเดิมที่คณะผู้จัดเตรียมจะต้องมีการสั่งพิมพ์เอกสารและส่งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า ก็ปรับมาใช้วิธีการอัพโหลดเอกสารขึ้นบนระบบคลาวด์หรือแอปพลิเคชัน หรือการส่งเอกสารทางอีเมล์แทน ทำให้ ลดภาระในการสั่งพิมพ์ใหม่กรณีที่มีการแก้ไขเอกสารประกอบการประชุมภายหลังได้ โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ KEX ได้นำแอปพลิเคชัน Convene มาใช้งาน รองรับทั้งการอ่านเอกสารการประชุม การจัดประชุมผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ และ iPad การมีช่องทางให้คณะกรรมการสามารถลงมติแต่ละวาระ ความสามารถในการจดโน๊ตบนเอกสารออนไลน์ และการมีช่องทางพูดคุยกันผ่าน Chat box บนแอปพลิเคชันทั้งการพูดคุยตัวต่อตัว และการพูดคุยเป็นกลุ่มได้ ทำให้ปัจจุบัน KEX สามารถจัดการประชุมออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบและถูกกฎหมาย รวมถึงสามารถลดการใช้กระดาษเหลือศูนย์ (0) ได้ สำหรับการฝึกอบรมพนักงาน สายงานทรัพยากรบุคคลก็เน้นการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงพนักงานที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ KEX สามารถลดต้นทุนการฝึกอบรมของระดับหัวหน้างาน (คิดจากเป้าหมาย 1,300 คน) ในปี 2563 - เดือนเมษายน 2564 ได้ถึง 1,950,000 บาท
ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หน่วย : ล้านตัน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมกันให้ได้ร้อยละ 2 ภายในปี 2573 จากค่าเฉลี่ยของปีฐาน 2563
การใช้ไฟฟ้า
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายใน 2573 จากปีฐาน 2563
การใช้น้ำ
ลดปริมาณการใช้น้ำ อย่างน้อยร้อยละ 5 ภายในปี 2573 จากปีฐาน 2563