การบริหารจัดการสิ่งเเวดล้อม

  • Kerry Express Grow Green
  • การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ดูทั้งหมด

การดูเเลพนักงานเเละตอบแทนสังคม

  • การดูเเลและพัฒนาพนักงาน
  • ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
  • นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ดูทั้งหมด

การกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ

  • การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
  • ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล
  • การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ยั่งยืน
  • ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูเเลกิจการ
ดูทั้งหมด
GRI CONTENT INDEX
342 KB.