นายชลัช ชินธรรมมิตร์

  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 52 ปี และดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารตั้งแต่ปี 2562 และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ปี 2563

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาและพลังงานชีวภาพ นอกจากนี้ ท่านยังเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเอกชนและภาครัฐอีกหลายแห่งด้วย

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโทด้านการเงินและการธนาคารจาก Mercer University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติฉบับเต็ม