นายจักร์เพชร์ ราษฎร์เจริญสุข

กรรมการบริหาร
อายุ: 48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.08
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2562 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการปฏิบัติการ
2561 - 2562 รองผู้จัดการทั่วไป
2558 - 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป