นายชุน ซัง ฉ่อย ไมเคิล

  • กรรมการ
อายุ: 38 ปี
วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: 30 พ.ค. 2562
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 9/9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร: 5/5 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.47
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน จาก University of Hong Kong, ฮ่องกง
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
2560 - 2562 ผู้จัดการทั่วไป
2558 - 2560 รองผู้จัดการทั่วไป
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
KETH Corporate Services Ltd.