นายคิน เฮ็ง เน็ง อเล็กซ์

  • กรรมการ
อายุ: 41 ปี
วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: 7 มกราคม 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 1.21
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน จาก University of Hong Kong, ฮ่องกง
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
2560 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

2556 - 2559

ผู้จัดการทั่วไป

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการการเงินและกรรมการบริหารความเสี่ยง
เคอรี่ โลจิสติคส์ เน็ทเวิร์ค ลิมิเต็ด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
KETH Corporate Services Ltd.
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
เอ็ชทูเอ็น ลิมิเต็ด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
Kerry ESG (Hong Kong) Co., Ltd.
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
K-Parcel (Hong Kong) Ltd.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทมส์ อี-คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
Kerry Express (Singapore) Pte., Ltd.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
Gather Excellence Ltd.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
PT. Kerry Nex Express Co., Ltd.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
PT. Kerry Nex Consulting Co., Ltd.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
Kerry Express (Vietnam) Co., Ltd.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
Times E-Commerce Ltd.
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
Kerry Worldbridge Express Ltd.
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
Kerry Worldbridge Express (Holdings) Ltd.
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
Kerry Express (Cambodia) Ltd.
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด