นายชลัช ชินธรรมมิตร์

  • กรรมการ*
อายุ: 51 ปี
วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: 30 พ.ค. 2562
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ: 1 ปี 10 เดือน
*นับถึงเดือนมีนาคม 2564
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 9/9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 3/3 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.0057
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร จาก Mercer University สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Program on Energy Literacy for a Sustainable Future จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนา อุตสาหกรรมและการลงทุน จากสถาบันวิทยาการธุรกิจ และอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
2557 - 2562 กรรมการ
บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เซ็งเพรส จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชินกิจ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ราชาโซล่าร์ แมททีเรียล จำกัด
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการ
สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาล และชีวพลังงานไทย
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ราชาปอร์ซเลน จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชนารัตน์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พารารวมโชค จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล เอกซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เกาะกงแพลนเตชั่น จำกัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ภายใต้คณะกรรมการ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลปี 2527
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
2539 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด