นายกวิน กาญจนพาสน์

  • กรรมการ*
อายุ: 46 ปี
วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: 12 ก.ค. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Stonyhurst College สหราชอาณาจักร
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561 กรรมการอิสระ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์แนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอสแอลวี รีเทล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยู โกลบัล ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บีทีเอส อินฟาสตรัคเจอร์ เซอร์วิส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอบโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เวียนนา เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บีทีเอส อินฟาสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แนเชอรัล พาร์ค วิลล์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แนเชอรัล เรียลเอสเตท จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พาร์ค กูร์เม่ต์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อาร์บี เซอร์วิส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เค เอ็ม เจ 2016 จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เทรฟลอดจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ วัน จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ ทู จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ราษฎร์บูรณะ พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มรรค 8 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2557 - 2563 กรรมการ
บริษัท วิน วิน คิทเช่น จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ
บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด