นายกำธร ตติยกวี

  • กรรมการอิสระ
อายุ: 66 ปี
วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: 30 พ.ค. 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.0057
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จาก University of Bridgeport สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
  • สัมฤทธิบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2524 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2524 - 2561 กรรมการ
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท คีย์สโตน โฮลดิ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
2558 - 2562 กรรมการอิสระ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2557 - 2562 ประธานกรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2557 - 2560 กรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
2557 - 2560 กรรมการ
บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
2557 - 2560 กรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
2538 - 2560 กรรมการอำนวยการ
บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำกัด