นายประสัณห์ เชื้อพานิช

 • กรรมการอิสระ
อายุ: 69 ปี
วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: 30 พ.ค. 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.0079
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประเทศไทย
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ASEAN Chartered Professional Accountant
 • หลักสูตร Executive Management Program จาก Ivey School of Business, University of Western Ontario ประเทศแคนาดา
 • หลักสูตร Leading Professional Services Firm จาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Board Matters and Trends Program (BMT) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการคณะทำงานพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2562 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิกระทรวงการคลัง
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี
คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน - คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมหิดล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
สถาบันวิทยาการประกันภัยชั้นสูง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและประธานกรรมการตรวจสอบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
กระทรวงพาณิชย์
2558 - 2560 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2557 - 2560 นายกสภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2557 - 2560 กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแล กิจการและนโยบาย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2555 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
2556 - 2559 กรรมการบริหาร
คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย