นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล

  • ประธานกรรมการ*
อายุ: 65 ปี
วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: 30 พ.ค. 2562
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ: 1 ปี 10 เดือน
*นับถึงเดือนมีนาคม 2564
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 9/9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.57
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จาก University of Birmingham สหราชอาณาจักร
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
2560 - 2562 ประธานกรรมการบริหาร
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มิราเคิล ริช โฮลดิ้ง จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอฟเอเอฟ พาร์ทเนอร์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เจ เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคซีดี (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคทีเอสอี (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอสเอสเค โลจิสติคส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ ซีทีไอ โฮลดิ้ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (บางนา) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บลิสฟูล พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท คาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่ แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคเอ็มเอ็มที จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซิลเวอร์ แซนด์ บีช จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคแอลเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สวนพลูธานี จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคแอลเอ็น สยาม โฮลดิ้ง จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อาร์ท ออฟ ลิฟวิ่ง โซไซตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โคสเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เฟนิก้า จำกัด
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคที โฮลดิ้ง จำกัด
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เดียร์ไชลด์ จำกัด
2528 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามริมน้ำ โฮลดิ้ง จำกัด
2526 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
2516 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด