นายวราวุธ นาถประดิษฐ์

  • กรรมการ

อายุ 43 ปี และดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ ตั้งแต่ปี 2562

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปในระหว่างปี 2557 - 2559 และเข้ารับตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไปในปี 2560 - 2562 ปัจจุบัน ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด บริษัท เคอรี่ เบทาโกร จำกัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส - เซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ อย่างบริษัท มิราเคิล ริช โฮลดิ้ง จำกัด นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาแม่โจ้ และได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2563

ประวัติฉบับเต็ม