นายชุน ซัง ฉ่อย ไมเคิล

  • กรรมการ

อายุ 39 ปี และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารตั้งแต่ปี 2559

นายไมเคิล ฉ่อย เริ่มต้นการทำงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไปในปี 2558 และเข้ารับตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ได้แก่ KETH Corporate Services (Hong Kong) Limited และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด

ท่านจบการศึกษาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานจาก University of Hong Kong และได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2563

ประวัติฉบับเต็ม