นายกวิน กาญจนพาสน์

  • กรรมการ*

อายุ 47 ปี และดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ตั้งแต่ปี 2561

นายกวิน กาญจนพาสน์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2558 และเป็นบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมขนส่งของประเทศไทย ท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยของกลุ่มบีทีเอส

ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในหลายบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม

นายกวิน กาญจนพาสน์ สำเร็จการศึกษาจาก Stonyhurst College สหราชอาณาจักร และได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2563

ประวัติฉบับเต็ม