นางสาวรัศมี ยงรัศมีวงศ์

เลขานุการบริษัท
อายุ: 37 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0.00456
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
2562 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2558 – 2562 ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
ไม่มี